آنچه که در توزیع اعتبارات اربعین وسیل به شهرستانهای مختلف روی داد جای بحث فراوان دارد ،چربش نگاههای متعصبانه مسئولین در توزیع اعتبارات کاملا مشهود بود چراکه مناطقی که اصلا در جریان اربعین قرار ندارند نسبت به شهرستانهای درگیر دو یا سه برابراعتبار دریافت نمودند ،در جریان توزیع سیل نیز همینگونه عمل شد ،این رسانه در مطالبی به این موضوع نقدی صریح داشت .
کد خبر: ۷۹۱۴۶۰
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۰ 25 October 2019

تابناک ایلام::اوایل سال جاری مردم استان ایلام به همراه سه استان دیگر کشور ،سال جدید را با بارشهای سیل آسا آغاز کردند ،هرچند بارشهای فراتر از نرمال نوید بخش پشت سر گذاشتن دوران سخت خشکسالی و تنش های آب برای مناطقی از کشور واستان مابه حساب می آمد ،اما جاری شدن سیل آسیبهای جدی به زیرساختها ومهمتر از هم بخش کشاورزی وارد کرد.

واقعیت امر این بود که حجم بارشها در استان ایلام نسبت به سایر استانهای درگیر چندان مخاطره آمیز نبود ،اما به هر بدلیل قرار گرفتن مناطقی از استان در حاشیه رودخانه وحشی وپرآب سیمره ،این استان نیز از مخاطرات طغیان آب این  رودخانه در امان نماند و روستاهایی از شهرستانهای سیروان ،چرداول ودره شهر بصورت مستقیم تحت تاثیر این رویداد طبیعی  قرار گرفتند.

اراضی کشاورزی و ایستگاههای پمپاژ بخش ماژین در شهرستان دره شهر ،باغات ،اراضی ،ایستگاههای پمپاژ و بخش اعظم منازل مسکونی روستای چم شیر ودیگر روستاهای شهرستان سیروان و اراضی کشاورزی ،باغات وایستگاههای پمپاژ شهرستان چرداول،خصوصا ایستگاه مجمتع های باغبانی چم بور ونیدوله در جریان سیل اخیر بصورت مستقیم وبخشی هیی نیز بدلیل تنش ناشی از بی آبی دچار خسارت جدی شدند.

در جریان سیل کشور ،اتفاق جالب توجهی که کمتر موردتوجه قرار گرفت و استاندار ایلام نیز بارها بدان تاکید ورزید ،این نکته بود ؛" تلاش شد تا استان ایلام در کنار سه استان سیل زده کشور قرار گیرد" ،معنایش هم این است که در پرتو این اتفاق طبیعی ،استان به کانون توجهات مسئولین کشوری تبدیل واز قِبَل آن اعتبارات ویژه ای به استان محروممان اختصاص یابد.

حقیقتادرطول سالیان گذشته نگاه تبعیض آلود مسئولین کشوری به استان ایلام در مقوله اختصاص اعتبارات جاری وعمرانی،همواره  توجه مسئولین ومردم استان رابه اتفاقات و رویدادهای ویژه طبیعی وغیر طبیعی همچون سیل و زلزله واربعین معطوف نموده است .لذا این اتفاقات باید به فر صتی گرانسنگ برای مسئولین درراستای جذب منابع واعتبارات تبدیل شود ،اما مسئولین محلی مرتبط با تقسیم اعتبارات باید به گونه ای عمل کنند که در توزیع اعتبارات حق به حق دار رسیده واجحافی در حق مردم مناطق درگیر استان صورت نگیرد ،چراکه سابقه توزیع اعتبارات این حوزه ها نشان داده که چربش نگاه قوم مدارانه برخی مسئولین استان بر سایر مولفه ها؛ همچون درگیری مستقیم مناطق مختلف استان با رویدادهای مرتبط در توزیع اعتبارات نقش بسزایی ایفا نموده است.

آنچه که در توزیع اعتبارات اربعین وسیل به شهرستانهای مختلف روی داد جای بحث فراوان دارد ،چربش نگاههای متعصبانه مسئولین در توزیع اعتبارات کاملا مشهود بود چراکه مناطقی که اصلا در جریان اربعین قرار ندارند نسبت به شهرستانهای درگیر دو یا سه برابراعتبار دریافت نمودند ،در جریان توزیع سیل نیز همینگونه عمل شد ،این رسانه در مطالبی به این موضوع نقدی صریح داشت .

اینجا بخوانید 

در تخصیص اعتبارات سیل به مناطق مختلف استان بی عدالتی مشهود است /مسئولین پاسخگو باشند!

 معاون عمرانی استاندار پاسخ دهند: چرا درتخصیص اعتبارات عمرانی اربعین عدالت وتوازن رعایت نشده است؟

اما نکته قابل تامل دیگری که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده والبته حاوی سوالات وابهاماتی نیز می باشد ،اختصاص اعتبارات بلاعوض و تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی استان است .براساس اطلاعات دریافتی اعتبارات تخصیص یافته در بخش کشاورزی استان 98میلیارد تومان بلاعوض و100میلیارد تومان تسهیلات کم بهره است .از این میزان تاکنون 49میلیارد تومان بلاعوض جذب وبین کشاورزان توزیع شده و50میلیارد تومان باقی مانده نیز در آستانه جذب شدن است.(از میزان جذب اعتبار تسهیلات کم بهره اطلاعاتی در دست نیست)

از این میزان مبلغ 17میلیارد وپانصد میلیون تومان اعتبار بلاعوض به کشاورزان شهرستان دره شهر اختصاص یافته ،اما سهم دیگر شهرستانهای سیروان وچرداول که بصورت مستقیم درگیر طغیان رودخانه سیمره قرار داشته اند رقم بسیار ناچیزی بوده است ،این درحالیست بخش اعظم باغات واراضی شهرستان سیروان زیر آب رفته وبصورت کامل تخریب شده و بدلیل تخریب استگاههای پمپاژ و سیستمهای آبیاری ،بخش قابل توجه کشاورزی وباغات تحت تاثیر تنش آبی ،دچار کاهش شدید تولید شدند ،کاهش راندمان تولید 850تن  محصول گندم در بخش کارزان نسبت به سال گذشته ،کاهش دوبرابری  تولید باغات نیدوله وچم بور و پایین آمدن راندمان تولید کشاورزی هلیلان به نصف از اثرات مستقیم سیل اخیر بود ،لذا اعتبار بلاعوض باید در بین این کشاورزان وباغداران متضرر شده توزیع شده وجابحایی آن محل سوال جدی است!

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که استان در آستان جذب مابقی اعتبار بلاعوض (50میلیارد تومان)بخش کشاورزی قرار گرفته و شنیده ها حاکیست تلاش ها برای هزینه نمودن این اعتبار در بخش های دیگر آغاز شده است. 

ازآنجاییکه بخش اعظم کشاورزی ودامداری روستاهای قرار گرفته در حاشیه رودخانه سیمره از سیل اخیر دچار خسارت شده و دولت نیز اعتبار ویژه ای برای این حوزه در نظر گرفته است ،دلیلی بر عدم واگذاری آن به کشاورزان ودامداران متضررشده از سیل وجود ندارد وضرورت دارد سریعا نبست به راه اندازی مجدد سامانه سجاد برای نام نویسی کشاورزان ودامداران زیان دیده از سیل اقدام شود.

بدیهی است بی توجهی سازمان جهاد کشاورزی در راه اندازی این سامانه ،عدم توزیع این اعتبار به کشاورزان واقعی زیان دیده از سیل و یا تلاش برای جابجایی آن ویا هزینه کرد در محل های دیگر اصلا پذیرفتنی نیست و مسئولین جهاد استان باید پاسخگوی عدم اختصاص آن به کشاورزان وباغداران شهرستان یاد شده باشند .

موضوع دیگری که باید هم مسئولین جهاد کشاورزی استان وهم معاون عمرانی استاندار ایلام بدان اهتمام ورزند این نکته است ،مع الاسف صداهای خوبی از شیوه توزیع اعتبارات بلاعوض و تسهیلات کم بهره به گوش نمی رسد ،صداهایی از جنس دوگانگی ،تبعیض وسوء استفاده!!به یقین دستگاههای نظارتی باید نسبت به بررسی دقیق لیست دریافت کنندگان اعتبارات بلاعوض وتسهیلات کم بهره مبادرت ورزیده و به این سه سوال وابهام موجود در بین افکار عمومی پاسخ دهند ؛

آیا در توزیع اعتبارات حق به حق دار رسیده ،دریافت کنندگان اعتبار بلاعوض ویا تسهیلات کم بهره واقعا کشاورزند ،اگر کشاورز هستند آیا واقعا از سیل اخیر زیانی متوجه کشاورزی آنان شده است یا خیر ؟!

اعتبارات توزیع شده به مناطق غیر درگیر سیل چه میزان بوده است واگر چنین اتفاقی روی داده است ،اعتبارات بلاعوض بر چه اساسی بین کشاورزان توزیع شده است؟!

چه اقدامی در زمینه جذب مابقی 50میلیارد تومان اعتبار بلاعوض معمول شده است ،آیا لیست کشاورزان واقعی آسیب دیده از سیل در این مرحله تهیه شده و چه میزان با واقعیت نزدیک است ؟!آیا اعتیارات بلاعوض وکم بهره در جای خود هزینه شده ویا به محل های دیگر اختصاص یافته اند!؟

این ابهام هم باید روشن شود که پیمانکاران مرمت ایستگاههای پمپاژ چه کسانی هستند و چگونه انتخاب شده اند؟!

 

 

اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
بیشتر اعتبارات بلاعوض با اعمال نفوذ فرمانداران به آشنایان و اقوام و خویشاوندان مسئولان تعلق گرفت، ردیابی اینکار خیلی سخت نیست اگر انگیزه مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری وجود داشته باشد
ناشناس
|
United Kingdom
|
۱۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
بیشتر اعتبارات بلاعوض با اعمال نفوذ فرمانداران به آشنایان و اقوام و خویشاوندان مسئولان تعلق گرفت، ردیابی اینکار خیلی سخت نیست اگر انگیزه مبارزه با بی عدالتی و رانت خواری وجود داشته باشد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
یک نکته ای که نباید از آن غفلت کرد نظارت بر چگونگی تخصیص این اعتبار در شهرستانها است ، مثلا در یکی از شهرستانهای حوزه جنوب ریاست اداره ... مبلغ 75میلیون تومن برای خودش برآورد خسارت کشاورزی کرده ، بعد هم که مسئله لو رفته و نهادهای نظارتی ورود کردن برای لوث کردن مسئله اقدام به برآورد غیرواقعی خسارت در ارقام کوچک برای دیگران کرده تا به نوعی بر خلاف خودش سرپوش بزاره
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار