جدول پخش برنامه درسی دانش‌آموزان در روز ۱۵ فروردین

 

به گزارش «تابناک»، جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی روز جمعه ۱۵ فروردین به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا ۹:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

ساعت ۹:۳۰ تا ١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩
ساعت١٠ تا ۱۰:۳۰ درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

از ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم

ازساعت١٢تا ۱۲:۳۰ فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ۱۲:۳۰ تا ١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی پایه پنجم

از ساعت ۱۳:۲۰ تا ۱۳:۴٠ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۵ درس ریاضی١ پایه١٠

ساعت ١۵:٣٠ درس ریاضی٢ پایه ۱١

ساعت ۱۶ درس زمین شناسی پایه١١

ساعت ۱۶:۳۰ درس ریاضیات پایه١٢ رشته علوم تحربی

ساعت ۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ درس فیزیک پایه ۱۲

شبکه ۴:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای و کاردانش:

ساعت ۸ تا ۸:۳۰ درس جغرافیا٢ پایه ١١

ساعت ۸:۳۰ تا ۹ درس جامعه شناسی پایه ۱٢

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ درس ریاضی و آمار پایه ١١

ساعت ۹:۳۰ تا١٠درس فلسفه پایه١١

ساعت ۱۰ تا ۱۰:۳۰ درس عربی، زبان قرآن ٣ پایه ١٢

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۱ درس طراحی و زبان بصری پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱ تا ۱۱:۳۰ فیزیک پودمان ۴ پایه١٠ و ١١ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۱۱:۳۰ تا١٢ تاریخ هنر ایران پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش