تصویری از پدر علی لاریجانی درحال رأی دادن

 
 

                          تصویری از پدر علی لاریجانی درحال رأی دادن

 
 /ع