به هرحال زمان پرداختن به این موضوع گذشته وشاید تکرار آن آب در هاون کوبیدن باشد ! اما اتفاقات سیاسی واجتماعی روزهای اخیر استان که رسانه و فضای مجازی وحقیقی و...را به جان هم انداخته وفضایی نامطمئن بی اعتمادی ،توهین ،افترا و بد اخلاقی را ایجاد نموده است محصول عملکرد این چهار گروه است که قطعا باید در مقابل شکاف ایجاد شده در بین گروههای مختلف و اختلاف بزرگ پدیدار شده در بین گروههای سیاسی اصلاح طلب وحامی دولت باشند.حال به صراحت به بررسی نقش این چهار گروه به شرح ذیل می پردازیم:
کد خبر: ۵۶۱۶۷۳
تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۷ 04 February 2018

تابناک ایلام علی اصغراسدی::رسانه ها همواره به مثابه پلی ارزشمند در بین مردم ومسئولین عمل کرده و در هنگامه ای که فضای اشرافیت  وتجمل بر درب اتاق مدیران دستگاههای اجرایی حاکم ومدیران را در هزارتوی اتاقهای دراندشت مدیریتی محبوس نموده، این صدای رسانه های نقاد،جسور ومنصف است که صدای تظلم خواهی مردم رابه سان پتک بردرب  اتاق های مدیران کوبیده وپژواک آن مدیران را به واکنش وپاسخگویی وا داشته است .

درست زمانی که رسانه ها  صدای مردم و از سویی  گویای خدمات ارزنده مدیران منصف ،خوش فکر ومتعهد شده اند ،درست وقتی  که رسانه ها با تحلیل وتفسیرهای درست و هدفمند شان در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم وکاستن از فاصله مردم  وحاکمان آن هم در راستای تحقق مردمی  شدن مدیریت گام برمی دارند ،عده ای به ظاهر سیاسی که منافع شخصی رابا حزب وگروه گره زده اند ،آفتاب پرست گونه رنگ عوض کرده وهر روز با رنگی نو منافع خود را در موضعی جدید طلب کرده و تعجب آور اینکه با فرار رو به جلو ،ظلم خود را به گروه ،حزب و اتحاد ویکپارچگی فراموش کرده وتوپ را به زمین رسانه می اندازند.

این روزها برخی دوستان که از رسیدن به مصادر بالاتر بازمانده ونتوانسته اند موازی با برنامه ریزی های تخیلی ،برنامه های بلند پروازانه خود را عینیت بخشند از زمین وزمان شاکی شده ،با آسمان ریسمان بافی ،همه را مقصر جلوه داده و نقش خود وامثال خود را در بروز بسیاری از تشتتها واختلافات به وقوع پیوسته دراستان و دربین صفوف سیاسیون نزدیک ویا حامی دولت با همه آثار مخرب وویرانگر آن را فراموش نموده اند.

این عزیزان با فرار رو به جلو و خط نامرئی کشیدن بر نقش خود ودارودسته اشان سعی دارند ظلم بزرگی که در حق استان ،مردم ومنافع اش روا داشته اند به دستان باد نسیان سپرده و توپ را در زمین کسانی بیاندازند که اتفاقا بیشترین نقب ها ،نقدها و تلنگرها را به عواقب ناشی از برنامه های بلند پروازانه اینان و گروههای مخالفشان داشته اند.

به هرحال زمان پرداختن به این موضوع گذشته وشاید تکرار آن آب در هاون کوبیدن تلقی شود ! اما اتفاقات سیاسی واجتماعی روزهای اخیر استان که رسانه و فضای مجازی وحقیقی و...را به جان هم انداخته وفضایی نامطمئن توام با توهین ،افترا و بد اخلاقی را ایجاد نموده است ،محصول عملکرد این چهار  گروه است که قطعا باید در مقابل شکاف ایجاد شده در بین گروههای مختلف و اختلاف بزرگ پدیدار شده در بین گروههای سیاسی اصلاح طلب وحامی دولت باشند.حال به صراحت به بررسی نقش این چهار  گروه به شرح ذیل می پردازیم:

شورای سیاستگذاری  اصلاح طلبان استان ایلام

شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان که درراستای هماهنگ سازی وانسجام بخشی به گروهها واحزاب فعال سیاسی اصلاح طلب استان شکل گرفت ،بیشترین نقش تخریب گرانه را در وحدت شکنی ،اختلاف افکنی و تشتت در بین نیروهای سیاسی واجتماعی استان ایفاء نمودند . اقدامات  بلند پروازنه برخی از اعضای شورا ،تصمیم گیری عجولانه مافوق شورایی این اعضا و اتخاذ تصمیم عجولانه درراستای جابجایی مدیر ارشد پیشین استان زمینه شکل گیری این اختلافات بود . اقدامات فرد محورانه این اعضا باعث انسجام شکنی دربین نیروهای اصلاح طلب استان وفاصله گیری فعالین سیاسی وستادهای انتخاباتی با هسته مرکزی این شوراشد.تداوم سبک وسیاق ناصحیح این اعضا و ایجاد شائبه دخالت در جابجایی مدیران وسایر حواشی ناشی از آن کماکان نقش اول ایجاد اختلافات درون گروهی را به این اعضا اختصاص داده است.

نماینده اصلاح طلب استان دکتر جلال میرزایی

درحالیکه بسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب استان بیشترین تلاش را درراستای پیروزی این نماینده در رقابتهای انتخاباتی نموده ونقش پررنگ انان در پیروزی وی بر کسی پوشیده نیست ،این نماینده سیاسی با پشت پا زدن بر حلقه هواداران وفعالین سیاسی حامی خود ودولت ،با کوچک نمودن حلقه مشاورین خود انتقادات زیادی را متوجه خود نمود. اصرار این نماینده بر رفتن استاندار پیشین ایلام با وجود چهره کاریزمایی که دربین مردم ،سیاسیون وفعالین اجتماعی داشت بر تشدید اختلافات افزوده وبسیاری از فعالین سیاسی اصلاح طلب را در سبد جریان مخالف خود ودر نهایت دو قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی استان رقم زد.انتقادات بر مشی رفتاری وی در سطح استان ونحوه مواجهه ایشان با مشکلات موجود دراستان ،نحوه حمایت از چهره های سیاسی و کارآمد در تصدی مصادر مدیریتی ،کماکان این روند را زنده نگه داشته است .

استاندار پیشین ایلام

بی توجهی استاندار پیشین ایلام به انتقادات وارد شده به شیوه مدیریت ایشان خصوصا یک دندگی و حمایت بی حدو حصر ایشان از بسیاری از معاونین و مدیران دستگاههای اجرایی با وجود  انتقادات فراوانی که  از سوی سیاسیون و فعالین اجتماعی متوجه آنان بود را می توان ضلع دیگر شکل گیری این اختلاف افکنی نامید .میدان دادن به افراد خاص و عدم ممانعت وی از عملکرد فراقانونی بسیاری از هوادارانش در آستانه تغییرات قطعی از طریق ایجاد کمپین های حمایتی نامرسوم را در ایجاد این تشتت و دودستگی هرگز نباید فراموش کرد.

هواداران استاندار پیشین

برخی ازافراد حاضر در  حلقه های پیرامون استاندار پیشین که به واسطه برخی ارتباطات به وجود آمده ونزدیکی به وی حاضر نبودند به اقدامات قانونی درراستای تغییرات تمکین نموده وخود را مسیر طبیعی تغییرات مدیریتی قرار دهند، با تشکیل کمپیهای نامرسوم که هیچوقت نتوانست بر تصمیم گیری های کلان کشوری اثرگذاری نماید ،مسموم نمودن فضای مجازی وردوبدل نمودن شدیدترین مطالب نامتعارف و اتهام زنی به سیاسیون همفکر خود را میتوان یکی از اصلی ترین عوامل این تشتت واختلاف افکنی به شمارآورد.این گروه تا لحظات واپسین جابجایی ها حاضر به پذیرش این پروسه قانونی نشده وعملا با قرار گرفتن درمسیری غیر قانونی ،باعث شدند تا فضا را برای دو قطبی شدن ودو شقه نمودن جریان اثر گذار اصلاح طلب در استان مهیا نمایند.

جالبتر اینکه این گروه که تا آخرین رمق بر خواسته خود اصرار ورزیده وحاضر به پذیرش جایگزین استاندار پیشین نبودند اما اینک با تبعیت از شیوه پیشین خود ،حلقه های نوینی را در اطراف استاندار جدید تنیده و مطالبات شخصی وگروهی خود را ازاین راه پیگیری می کنند.

سوال اینجاست گروهی که هرگز حاضر به تمکین یک فرآیند قانونی توسط دولت نبوده وبا پافشاری واصرار، فکر واندیشه سیاسی خود را به فرد گرایی سیاسی تنزل  دادند ، چگونه می توانند داعیه دار یک تفکر سیاسی مهم دراستان شوند که درمرامنامه آن توجه و تمکین به تصمیمات حزب وگروه حرف اول را می زند ؟برای این   جابجا شدن از سنگرقبلی  و قرار گرفتن در سنگر مقابل به جز حرکت در مسیر منفعت طلبی شخصی چه تعبیر دیگری می توان به کار برد؟

بدون شک چنانچه استاندار فعلی نتواند گوشه عبای خود را از زیر پای این افراد بکشند ،نماینده اصلاح طلب استان نتواند حاشیه های پدیدار شده را کورتاژ نماید ،اعضای شورای سیاستگذاری به شورایی بودن تمکین نکرده و هواداران استاندار پیشین فراموش نکنند که تغییرات تمام شده است ،قطعا باید تداوم این تشتت ها و اختلاف افکنی ها  را در استان شاهد بود .تشتتی که به جز لگد مال نمودن منافع استان محروم ایلام ،نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
وی وی وی هم به چه گردیده اسدی،،وای
کشکول
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۲۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
بدون شک عاملی دیگر را به مجموعه عوامل فوق باید اضافه نمود ماهیگیری استاندار فعلی از این آب گل آلود وارتباط گیری مشاور جوان ناپخته وبدون سابقه استاندار جناب فرهادی بابادی با برخی از این بازیگران علی الخصوص طرفداران استاندار سابق قابل ذکر است ایشان بصورت بیسابقه ای در مسائل داخلی ادارات استان دخالت می نماید تا جایی که موجب تشتت ودودستگی در آنها گردیده امیدوارم جناب سلیمانی زودتر ترمز این جوان ناپخته را بکشند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار