با روی کارآمدن استاندار جدید ایلام ،تحرکات شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان درراستای ارایه راهکارها و مشورت به مدیریت جدید استان آنهم درزمینه چینش تیم مدیریتی جدید پررنگ تر شده و بصورت رسمی وغیر رسمی مجموعه نشستها و بحث های تخصصی این حوزه دردستور کار قرارگرفته است .
کد خبر: ۵۳۱۹۹۵
تاریخ انتشار: ۰۹ آذر ۱۳۹۶ - ۲۰:۵۸ 30 November 2017

تابناک ایلام علی اصغراسدی ::در نظامهای مردمسالار که ارکان حکومت با رای واراده مردم انتخاب می شوند ،احزاب وتشکل های سیاسی از نقش تعیین کننده ای در ایجاد موج ،شور و نشاط عمومی وخصوصا هدایت قاطبه مردم در گزینش و انتخاب گزینه های مطلوب برخوردار هستند. دریک کلام ،وجود احزاب ،طیفها وتشکل های سیاسی عامل پویایی سیاسی کشور ومهمتر از همه از مولفه های مردمسالاری و رهایی کشور از چمبره خودکامگی وقرارگرفتن در دام افکار ومشی های موسوم به توتالیتری محسوب می شوند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همه ارکان آن از راس حاکمیت گرفته تا قوای مجریه ومقننه وقضایی به صورت مستقیم با رای مردم از طریق صندوق های آرا انتخاب ویا بصورت غیر مستقیم و با بکارگیری شیوه تفویض اختیاری که مردم به منتخبین خود واگذار می کنند ،گزینش ودر راس قوا وسایر ارکان حاکمیتی قرار می گیرند.

یکی از تشکل های اثر گذار ودر عین حال نوپای سیاسی کشور که در سالهای اخیر وبا ترکیبی از چندین حزب منتسب به جریان اصلاح طلبی در فضای سیاسی کشور ابراز وجود نموده ،شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان است .

این شورا با ترسیم خط مشی های سیاسی و هدایت احزاب هم فکر خود در سپهر سیاسی کشور ،اثرات مطلوبی در عرصه سیاسی کشور خصوصا انتخابات شوراها ،مجلس شورای اسلامی وریاست جمهوری برجای گذاشته است . به دست گرفتن اکثریت کرسی مجلس شورای اسلامی ،شوراهای شهر و دودوره ریاست جمهوری را می توان نمود عینی حرکت این جریان سیاسی در سایه حرکت شورایی و پرهیز از تشتت و تکرویی نامید.

اینچنین به نظر می رسدکه دراستان ایلام بدلیل تنوع مطالبات و وجود برخی انگیزه های شخصی و منفعت طلبی های فرا گروهی ومهمتر از همه سهم خواهی های خارج از عرف سیاسی برخی از فعالین سیاسی همفکر  ،انتقاداتی بر سبک وسیاق این شورا مطرح بوده است ،اما می توان با قاطعیت ادعا کرد که این شورا یکی از بزرگترین تشکل های سیاسی مشورت دهنده به ارکان اجرایی استان در حوزه حرکت مدیریت ارشد بر مدار فکری دولت حاکم ،استفاده از نیروهای همفکر سیاسی و عدم بکارگیری مدیران ناکارآمد به حساب می آید.

هر چند ورود زودهنگام شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان به مقوله جابجایی های پس از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و بروز برخی تشنجات سیاسی در استان ،تداعی کننده نوعی سهم خواهی ویا به نوعی تقسیم غنائم قدرت در بین بخشی از افکار عمومی وفعالین سیاسی همفکر وغیر همفکر دولت شد ودر این مورد خاص ،انتقاداتی نیز بر شیوه عمل آنان وارد است ،اما درحقیقت پرداختن شورا به این مقوله را باید در سبد وظایف واختیارات ومطالبات رای دهندگانی گذاشت که این شورا به نحوی نمایندگی فکری آنان را به دوش می کشند.

یا باید فرآیند انتخابات بر اساس فعالیت احزاب و منافع حزبی را نادیده انگاشت ،یا با قبول این فرآیند، باید پذیرفت پس از نیاز به اصلاح امور که در راس اهداف انتخاباتی قرار دارد ،استفاده از نیروهای توانمند ،کارآمد و همفکر سیاسی بخش مهمی از اهداف این فرآیند محسوب می شود. شاید با تمکین به این بخش ،چرایی ورود شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان به مقوله جابجایی ها ودغدغه بکارگیری نیروهای همفکر آنان، برای منتقدین قدری قابل هضم تر شود .

با روی کارآمدن استاندار جدید ایلام ،تحرکات شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان درراستای ارایه راهکارها و مشورت به مدیریت جدید استان آن هم درزمینه چینش تیم مدیریتی جدید پررنگ تر شده و بصورت رسمی وغیر رسمی مجموعه نشستها و بحث های تخصصی این حوزه دردستور کار قرارگرفته است .

بدنبال مجموعه نشستهای مشورتی برگزار شده ،شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان استان ،صبح امروز نشست رسمی خود رابا قاسم سلیمانی دشتکی استاندار ایلام برگزار و نکته نظرات خود در امورات مختلف، خصوصا موضوع تغییر مدیران دستگاههای اجرایی استان واستفاده از ظرفیت نیروهای همفکر سیاسی ارایه نمودند .

درنشست صبح امروز ،اعضای شورا در صحبت رسمی با استاندار ایلام ،لزوم تغییر مدیران اجرایی دستگاهها را بعنوان مطالبه جدی احزاب سیاسی اصلاح طلب به وی گوشزد نمودند . شورای سیاستگذاری در زمینه ایجاد تغییرات در راس مدیریت دستگاههای اجرایی استان، سه نوع تغییر را بعنوان مطالبه جریان اصلاح طلبی در دستور کار خود قرار داده که در بحثهای صورت گرفته امروز نیز به روشنی دنبال آن بود .

از دیدگاه این شورا ،در حال حاضر سه دسته مدیران درراس دستگاههای اجرایی استان قرار دارند که لازم است درراستای متجانس سازی لایه های پایینی قدرت با راس هرم آن ،مورد اهتمام استاندار ایلام قرار گیرند.

دسته اول ؛مدیران مربوط به دولت های نهم ودهم هستند ،که علیرغم اینکه ممکن است،دربین آنان  افراد کارآمد وتوانمندی نیز حضور داشته باشد،اما بقای آنان درراس دستگاهها بیش از این به مصلحت نیست.

دسته دوم ؛مدیران محفلی واز دوستان استاندار پیشین ایلام هستند که از طریق رانت ورابطه به قدرت دست یافته اند ،هرچند این افراد ممکن است از نظر فکری با دولت همراه باشند ،اما به اعتقاد این شورا ،مدیر رانتی نمی تواند پله های ترقی را یک به یک طی کرده ویا براساس شایسته سالاری انتخاب شده باشد،بنابراین این افراد نیز باید جای خود رابه مدیران توانمند وکارآمد همفکر واگذار نمایند.

دسته سوم؛مدیران همفکر سیاسی اما ناکارآمدی هستند که حضور آنان باعث تحمیل هزینه های فراوانی به جریان اصلاح طلبی ودولت دوازدهم خواهد شد،لذا بمنظور استفاده بهینه از ظرفیتهای استان و نشان دادن جلوه های عینی از کارآمدی دولت ،ابن دسته هم باید تغییر یافته وافراد کارآمدی بر جای آنها گماشته شود.

بنابراین باید گفت ،هرچند ممکن است به دنبال طرح چنین دیدگاهها ومطالباتی از سوی شورا ، برخی نیز انتقاداتی نظیر شخص محوری و منفعت طلبی را چاشنی انتقادات خود بر علیه آنان نمایند ،اما موارد مطرح شده ،مطالبات ودغدغه هایی است که از ماهها پیش تشنجات وتشتت هایی را درفضای سیاسی استان  رقم زده وباید دید که قاسم سلیمانی دشتکی  برای فایق آمدن بر این موضوع چگونه عمل خواهد کرد؟!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار